Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνει κάθε Χρήστης στην Ιστοσελίδα θα διατηρούνται από την Εταιρεία σε απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί απορρήτου και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006) για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997», όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Η δήλωση των στοιχείων από κάθε Χρήστη για την εγγραφή στο «myaia.gr» και η αποδοχή των Όρων του παρόντος συνεπάγεται τη συγκατάθεση του Χρήστη στη συλλογή και χρήση των προσωπικών του στοιχείων με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση, διασφάλιση, εκτέλεση και προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία στους Χρήστες της καθώς και την επικοινωνία και ενημέρωση των Χρηστών της. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν τρίτο δίχως την προηγούμενη τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν.2472/1997.Η Εταιρεία δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο με τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών. Η ενδεχόμενη εμφάνιση usernames στην Ιστοσελίδα εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς απαραίτητους για τη λειτουργία της Εταιρίας. Προσωπικά στοιχεία Χρηστών μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μετά από νόμιμο αίτημα τους και πάντοτε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Χρήστης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως 13 του Ν.2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα. Υπεύθυνη για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων που δηλώνουν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα, κατά την έννοια του Ν.2472/1997, είναι η ACH WEB Electronic Services τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας παρατίθενται στο τέλος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.